• u bespaart op uitvaartkosten
  • kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd
  • kennis van de regio en de mensen
  • goede prijsafspraken met verschillende dienstverleners

Disclaimer

Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken wordt u gebruiker van deze website en stemt de gebruiker in met deze voorwaarden.

Aansprakelijkheid

De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en zijn mitsdien niet uitputtend. Algemeen Belang Winschoten-Delfzijl behoudt zich het recht voor deze gegevens zonder nadere aankondiging te wijzigen. Algemeen Belang Winschoten-Delfzijl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van aanpassing van deze website.

Algemeen Belang Winschoten-Delfzijl betracht bij het samenstellen, aanvullen, wijzigen en onderhouden van deze website uiterste zorgvuldigheid. Algemeen Belang Winschoten-Delfzijl staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor de foutloze en/of ononderbroken beschikbaarheid en het functioneren van deze website. U kunt geen rechten ontlenen aan de op deze website geboden informatie.

Algemeen Belang Winschoten-Delfzijl is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en welke voortvloeit uit het gebruik van deze website, danwel de onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen.

Op alle offertes, producten en diensten van Algemeen Belang Winschoten-Delfzijl zijn de Algemene Voorwaarden van Algemeen Belang Winschoten-Delfzijl van toepassing.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten met betrekking tot de op deze website gepresenteerde informatie worden voorbehouden. Het is de gebruiker van deze website derhalve niet toegestaan de informatie voor eigen gebruik te hanteren, op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaarmaken, te verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar te stellen zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Algemeen Belang Winschoten-Delfzijl.

Derde(n)

Indien u via deze website een website van derden (via een link) raadpleegt, wijst Algemeen Belang Winschoten-Delfzijl u erop dat deze informatie wordt verstrekt door die derde. Algemeen Belang Winschoten-Delfzijl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van die websites. Het enkele linken, danwel koppelen naar deze bestanden of websites houdt geen bekrachtiging van daarvan in.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van websites van derden of de inhoud daarvan kan een inbreuk op de rechten van deze derde opleveren, waaronder deze van intellectueel eigendom en privacy.

Ontzegging

Algemeen Belang WWinschoten-Delfzijl behoudt zich het recht voor een ieder de toegang tot deze website te ontzeggen, danwel het gebruik van deze website geheel of gedeeltelijk te beperken. Algemeen Belang Winschoten-Delfzijl behoudt zich hiertoe het recht voor iedere toegang tot deze website te monitoren.

Vrijwaring

Indien Algemeen Belang Winschoten-Delfzijl, danwel diens werknemers, leveranciers, partners, licentiehouders of de auteur van deze disclaimer gerechtelijk of buitengerechtelijke wordt aangesproken door derden wegens of ten gevolge van uw gebruik van deze website, de door u geplaatste informatie, danwel de door u verstrekte licentie, vrijwaart u reeds nu en op eerste verzoek Algemeen Belang Winschoten-Delfzijl.

Voor vragen met betrekking tot deze disclaimer, deze website of Algemeen Belang Winschoten-Delfzijl kunt u terecht bij info@abwd.nl.

© 2009, Aecius Juridisch Advies, Groningen.