• u bespaart op uitvaartkosten
  • kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd
  • kennis van de regio en de mensen
  • goede prijsafspraken met verschillende dienstverleners

Privacy Statement (Algemeen Belang Winschoten-Delfzijl)Privacyverklaring

Uitvaartvereniging Algemeen Belang Winschoten-Delfzijl (ABWD) is dé uitvaartvereniging voor Oost- Groningen, in het bijzonder de gemeenten Oldambt en Eemsdelta met als grootste plaatsen Winschoten, Scheemda, Delfzijl en Appingedam.

ABWD is een onderlinge waarborgmaatschappij en is daarom een bij notariële akte als onderlinge waarborgmaatschappij opgerichte vereniging. Zij hebben zich blijkens de statuten ten doel gesteld met    haar leden verzekeringsovereenkomsten te sluiten, een en ander in het verzekeringsbedrijf dat ten behoeve van haar leden wordt uitgeoefend.

 

ABWD is verzekeraar op het gebied van uitvaarten -voor leden, door leden.

 

ABWD hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ABWD houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • - Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
  • - Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke wij minimaal nodig hebben voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • - Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • - Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • - Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • - Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze

Als ABWD zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens

ABWD heeft overzichten gemaakt waaruit blijkt welke Persoonsgegevens zij verwerkt. Er wordt onderscheid gemaakt in algemene persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens. Uit het overzicht wordt duidelijk met welk doel wij de persoonsgegevens vastleggen en op grond waarvan. Ook maken wij duidelijk hoe lang wij de gegevens bewaren. De bewaartermijnen zijn bepaald op grond van de wet en / of vrijstellingsbesluit.

Voor meer informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid.

Per doelgroep is er een overzicht opgesteld van de gegevens die wij verwerken, met welk doel en op grond van welke grondslag. Ook vindt u de bewaartermijnen die wij hanteren.

Het volledig overzicht van de gegevens verwerking etc vindt u in het bijgevoegd formulier