• u bespaart op uitvaartkosten
  • kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd
  • kennis van de regio en de mensen
  • goede prijsafspraken met verschillende dienstverleners

Privacy Statement (Algemeen Belang Winschoten-Delfzijl)

Artikel 1 Kennisgeving privacy beleid

1.1 Algemeen Belang Winschoten-Delfzijl verstrekt deze privacy verklaring om u in kennis te stellen van het beleid en gebruik met betrekking tot privacy, en van de keuzes die u kunt maken met betrekking tot het door Algemeen Belang Winschoten-Delfzijl inwinnen en gebruiken van persoonlijke informatie.

1.2 Algemeen Belang Winschoten-Delfzijl respecteert en beschermt uw privacy. Algemeen Belang Winschoten-Delfzijl zet zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk wordt behandeld en met inachtneming van de geldende Nederlandse privacy wetgeving wordt verwerkt, opgeslagen en beheerd. Onze website zijn zo gestructureerd dat u in de meeste gevallen www.AlgemeenBelangWinschoten.nl kunt bezoeken op Internet zonder uzelf te identificeren of persoonlijke informatie te verstrekken.

1.3 Een ieder die zijn gegevens per post of digitaal te beschikking stelt stemt in met dit beleid en geeft Algemeen Belang Winschoten-Delfzijl toestemming om persoonsgegevens op te nemen in het geautomatiseerde bestand voor de doeleinden zoals die in artikel 2 staan omschreven.

1.4 Algemeen Belang Winschoten-Delfzijl zal alle via deze website gesloten overeenkomsten en de daarvoor noodzakelijke gegevens standaard gedurende minimaal 7 jaar bewaren.

Artikel 2 Doel informatieverzameling

2.1 Mocht u ons persoonlijke informatie verstrekken (waarmee u kunt worden ge�dentificeerd), dan garanderen wij dat deze informatie alleen zal worden gebruikt voor het onderhouden van de relatie die u hebt met Algemeen Belang Winschoten-Delfzijl.

2.2 Algemeen Belang Winschoten-Delfzijl gebruikt de informatie die u verstrekt om uw behoeften beter te begrijpen en om u betere diensten te kunnen aanbieden. De door u verstrekte informatie gebruiken wij met name om het contact met u optimaal te laten verlopen, om u op de hoogte te houden van diensten en aanbiedingen, en om onze websites af te stemmen op uw behoeften.

2.3 Algemeen Belang Winschoten-Delfzijl zal persoonlijke informatie niet aan derden verkopen of verhuren, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij Algemeen Belang Winschoten-Delfzijl daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of deze verstrekking aan een derde partij noodzakelijk is vanwege een overname en/of fusie van Algemeen Belang Winschoten-Delfzijl.

2.4 Algemeen Belang Winschoten-Delfzijl zal geen online verstrekte, persoonlijke informatie op enige andere manier gebruiken dan zoals in lid 1, 2 en 3 is beschreven, zonder u van tevoren hierover in te lichten.

Artikel 3 Wijzigen van persoonsgegevens

3.1 Een ieder heeft het recht zijn/haar persoonsgegevens te veranderen en/of laten verwijderen.

Artikel 4 Koppeling websites derden

4.1 Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend voor uw gemak weergegeven. Als u van deze sites gebruikmaakt, verlaat u www.AlgemeenBelangWinschoten.nl. Algemeen Belang Winschoten-Delfzijl heeft deze sites niet allemaal gecontroleerd, beheert deze sites niet en draagt geen verantwoordelijkheid voor deze sites, voor de inhoud van de sites of voor het privacy-beleid dat op de sites wordt toegepast. De sites en de gegevens, software of andere producten of materialen op de sites, of de resultaten die bij het gebruik hiervan worden behaald, worden niet door Algemeen Belang Winschoten-Delfzijl bekrachtigd of vertegenwoordigd. Als u besluit een site van derden te bezoeken die is gekoppeld aan deze site, doet u dit volledig op eigen risico.

Artikel 5 Veiligheid

5.1 Algemeen Belang Winschoten-Delfzijl doet het uiterste om uw gegevens veilig te stellen. Ten einde ongeautoriseerde toegang tot gegevens of bekendmaking van gegevens te voorkomen, de accuraatheid van gegevens te behouden, en het juiste gebruik van gegevens zeker te stellen, heeft Algemeen Belang Winschoten-Delfzijl fysieke, elektronische en beheerprocedures opgezet om de informatie die wij online verzamelen te beschermen en beveiligen.

Artikel 6 Verdenking misbruik

6.1 Algemeen Belang Winschoten-Delfzijl behoudt zich het recht voor om zowel pro-actief als corrigerend op te treden bij verdenking van misbruik. Hieronder wordt verstaan dat Algemeen Belang Winschoten-Delfzijl het recht heeft om alle informatie van en over een inschrijver op te slaan en te bewaren als mogelijk bewijs van misbruik. Algemeen Belang Winschoten-Delfzijl heeft daarnaast het recht om, bij een voldoende onderbouwde verdenking van misbruik, nadere gegevens over de inschrijver op te vragen bij derden. Bij voldoende bewijs kan Algemeen Belang Winschoten-Delfzijl passende maatregelen treffen, waaronder uitsluiting van de website van Algemeen Belang Winschoten-Delfzijl of aangifte bij de politie.

Artikel 7 Cookies en IP-adressen

7.1 Algemeen Belang Winschoten-Delfzijl kan bepaalde informatie verzamelen (bijvoorbeeld IP-gegevens en Cookies) met als enige doel een beter inzicht te krijgen in de wijze en mate van het gebruik van de diensten van Algemeen Belang Winschoten-Delfzijl, ten einde deze diensten te verbeteren en optimaal af te stemmen op de wensen van de inschrijvers in het algemeen.

7.2 De informatie door inschrijver opgegeven kan worden gebruikt voor de bestudering van demografische gegevens. Alle persoonsgegevens worden hierbij geanonimiseerd.

7.3 Om de privacy van inschrijvers te beschermen, zal alle informatie die via IP-gegevens en Cookies wordt verzameld, in principe algemeen en anoniem zijn, behoudens hetgeen bepaald in artikel 6. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een natuurlijke persoon te identificeren. Cookies worden in het algemeen gebruikt om onder andere wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. U kunt uw browser zodanig instellen dat Cookies worden geweigerd. Het gebruik van de diensten van Algemeen Belang Winschoten-Delfzijl zal hierdoor wel nadelige gevolgen hebben. Het zal onder andere de mogelijkheid tot het verstrekken van gepersonifieerde informatie over het aanbod van Algemeen Belang Winschoten-Delfzijl bemoeilijken.

Artikel 8 Wijziging privacyverklaring

8.1 Algemeen Belang Winschoten-Delfzijl heeft het recht deze privacy verklaring aan te passen zonder nadere aankondiging. Deze aanpassingen worden direct geplaatst op de website www.AlgemeenBelangWinschoten.nl en inschrijvers zullen per e-mail hiervan op de hoogte worden gesteld. Algemeen Belang Winschoten-Delfzijl is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door wijziging van deze privacy verklaring.

Artikel 9 Klachten

9.1 Indien de inschrijver van mening is dat de bepalingen van deze privacy verklaring niet worden nageleefd of andere reden heeft tot klagen met betrekking tot de registratie van zijn gegevens, dient hij zich te wenden tot het bestuur van Algemeen Belang Winschoten-Delfzijl.

Artikel 10 Overgangs- en slotbepalingen

10.1 Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is deze verklaring van kracht gedurende de gehele looptijd van de inschrijvingen.

Voor vragen met betrekking tot deze privacy verklaring, de website of Algemeen Belang Winschoten-Delfzijl kunt u terecht bij info@algemeenbelangwinschoten.nl.